Gebruikte afkortingen


ADD Attention Deficit Disorder
ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder
ALS Amyotrofe Laterale Sclerose
ASS AutismeSpectrumStoornis
BeWe Begeleid WerkBe
BIVV Belgisch Instituut voor VerkeersveiligheidBe
CAB (Vlaams) Communicatie Assistentie Bureau (voor Doven)Be
CARA Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigaanpassingBe
CVA CerebroVasculair Accident (hersenbloeding)
CVS Chronisch VermoeidheidsSyndroom
CWI Centrum voor Werk en InkomenNl
FM Fibromyalgie
GA Gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienstBe
GOB Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienstBe
GTB Gespecialiseerde Trajectbepalings- en BegeleidingsdienstBe
IT IntegratietegemoetkomingBe
IVT InkomensVervangende TegemoetkomingBe
KOC Kennis- en OndersteuningsCentrum (nu: Kenniscentrum Hulpmiddelen)Be
MS Multiple Sclerose
NAH Niet-aangeboren hersenletsel
NLD Non-verbal Learning Disability
OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk WelzijnBe
PAB Persoonlijk AssistentieBudgetBe
PGB PersoonsGebonden BudgetBe
PGF PersoonsGebonden FinancieringBe
POP Persoonlijk OntwikkelingsPlan
RIZIV RijksInstituut voor ziekte- en InvaliditeitsVerzekeringBe
RSI Repetitive Strain Injury
SW Sociale WerkplaatsBe
TW Tehuis voor WerkendenBe
UWV Uitvoeringsinstituut WerknemersverzekeringenNl
VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een HandicapBe
VDAB Vlaamse Dienst voor Beroepsopleiding en ArbeidsbemiddelingBe
VGT Vlaamse GebarentaalBe
VOP Vlaamse OndersteuningsPremieBe
Wajong Wet Werk en Arbeidsondersteuning JonggehandicaptenNl
WAO Wet op de ArbeidsongeschiktheidsverzekeringNl
WAZ Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZelfstandigenNl
WAZO Wet Arbeid en ZorgNl
WIA Wet Werk en Inkomen naar ArbeidsvermogenNl
WW WerkloosheidswetNl